ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

1. Ως καταναλωτής, δηλαδή ως φυσικό πρόσωπο το οποίο στα πλαίσια της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης ενεργείτε για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελεύθερη επαγγελματική σας δραστηριότητα, έχετε το δικαίωμα με βάση τον περί των Ειδικών Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμο, Ν.133(Ι)/2013, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται (ο «Νόμος»), νοουμένου ότι δεν το έχετε αποποιηθεί ρητά, να υπαναχωρήσετε από τη μεταξύ μας σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία:

1.1. σύναψης της σύμβασης, εάν αυτή αφορά την παροχή υπηρεσιών, ή

1.2. παράδοσης σε εσάς του προϊόντος, εάν πρόκειται για σύμβαση πώλησης.

2. Για να εξασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης θα πρέπει:

2.1. να συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο (στο εξής η «γνωστοποίηση υπαναχώρησης») και να το αποστείλετε, πλήρως και ορθά συμπληρωμένο, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή με τηλεομοιότυπο στον αριθμό +357 22 451 250, και

2.2. σε περιπτώσεις σύμβασης παροχής υπηρεσιών, να μην έχετε λάβει πριν την γνωστοποίηση υπαναχώρησης οποιαδήποτε υπηρεσία με βάση τη σύμβαση, και

2.3. σε περιπτώσεις σύμβασης πώλησης προϊόντων, να επιστρέψετε το προϊόν στη διεύθυνση μας Λεωφόρος Λάρνακος 133, 1ος όροφος, 1048 Λευκωσία εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήψης της γνωστοποίησης υπαναχώρησης με δικά σας έξοδα αποστολής και παράδοσης σε εμάς, και

2.4. το προϊόν, σε περιπτώσεις σύμβασης πώλησης, θα πρέπει να είναι κλειστό και σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία χωρίς οποιαδήποτε επέμβαση, παραχάραξη, χρήση, φθορά ή ζημιά και θα πρέπει να συνοδεύεται από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς και εξόφλησης του.

3. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος από εμάς με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο πληρώσατε το προϊόν, εκτός εάν αναφέρεται ρητά άλλο τρόπο στη γνωστοποίηση υπαναχώρησης.

4. Σε περίπτωση που το έντυπο γνωστοποίησης υπαναχώρησης δεν είναι πλήρως και ορθά συμπληρωμένο αυτό δεν θα γίνεται αποδεκτό και διατηρούμε το δικαίωμα απόρριψης του με σχετική ειδοποίηση προς εσάς.